COVID-19

De praktijk gaat weer open!

Er is groen licht gegeven vanuit de overheid en het RIVM om de paramedische zorg ‘veilig en verantwoord’ op te schalen. Dat betekent dat de praktijk vanaf 11 mei weer open is voor face to face behandelingen! Dit wel met gepaste voorzorgsmaatregelen om besmettingsrisico’s te beperken.
Daar waar mogelijk (en eventueel wenselijk vanuit de cliënt) zullen afspraken via beeldbellen uitgevoerd worden. Behandelingen waarbij beeldbellen niet mogelijk/wenselijk is en waarbij de noodzaak wel aanwezig is om te (her)starten, zullen plaatsvinden op de praktijk of bij u thuis. Hierbij houd ik mij aan de adviezen en aanbevelingen van de beroepsgroep en het RIVM.

Houdt in ieder geval rekening met de volgende vragen:

  • Heeft u één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Heeft u op één van deze vragen ‘ja’ beantwoord voor u of uw kind, dan kan de ergotherapiebehandeling niet plaatsvinden. U kunt de behandeling dan kosteloos annuleren.

Revalidatie na besmetting COVID-19

Vanuit fysiotherapeut Irene Kruijswijk Jansen is er een multidisciplinair team gevormd om directe zorg te leveren aan mensen die thuis verder moeten revalideren na besmetting met het COVID-19 virus. Als eerstelijns ergotherapeut ben ik benaderd deel te nemen aan dit team. 

De rol van de ergotherapeut

Als gevolg van het doormaken van de ziekte en/of co morbiditeit, ondervindt de cliënt langdurige of blijvende beperkingen in de dagelijkse activiteiten en in de rollen die de persoon vervult in zijn of haar leven.

Longproblematiek en vermoeidheid
Vooral cliënten die (langdurig) op de intensive care zijn beademd, hebben risico op blijvende schade aan het longweefsel. Ook staat de ernstige vermoeidheid en spierzwakte op de voorgrond. Door middel van vragenlijsten en observaties zal geïnventariseerd worden hoe het staat met de balans tussen de belasting en belastbaarheid. Ergotherapeutische interventies richten zich op het aanleren van houdingen in relatie tot de dagelijkse activiteiten en het (opnieuw) plannen en organiseren van activiteiten gedurende de dag om een zo optimaal mogelijke balans te creëren tussen belasting en belastbaarheid.

Gevolgen van langdurige immobilisatie
Ernstige spierzwakte en problemen met de arm-handfunctie
De handkracht wordt in kaart gebracht evenals de functionele mogelijkheden binnen het dagelijkse functioneren. De begeleiding bij het gedoseerd opbouwen van dagelijkse activiteiten en gebruik van rustmomenten zorgt voor vergroting van de fysieke mogelijkheden en daarmee voor toename van participatie.

Kans op decubitus
Als mobiliseren moeizaam verloopt is de kans op decubitus groot. Co morbiditeit versterkt dit risico. In samenwerking met de fysiotherapeut, de thuiszorg en /of mantelzorgers kan de ergotherapeut preventieve en/of curatieve interventies starten om de klachten rondom decubitus te voorkomen of te verminderen. Gerichte adviezen voor adequate lig en zithoudingen worden dan ingezet, eventueel worden er tijdelijke voorzieningen aangevraagd.

Cognitieve problematiek
Vooral cliënten die (langdurig) op de intensive care zijn beademd, hebben risico om cognitieve problemen over te houden. Zoals problemen met aandacht en concentratie, met het geheugen of met het plannen en organiseren van taken. Aan de hand van verschillende meetinstrumenten worden de cognitieve problemen in kaart gebracht. De ergotherapeut leert u (nieuwe) leer strategieën en geeft inzicht in de gevolgen van de cognitieve problematiek op het dagelijks handelen. Het betrekken van de omgeving van de client is daarbij een essentieel element.

Zintuigelijke informatieverwerking
Overprikkeling is een uitputtende situatie die een neurologische oorsprong kent en die ontstaat als er meer informatie (in de vorm van prikkels) wordt ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken. Op het moment dat de cliënt last heeft van overprikkeling, dan bekijkt de ergotherapeut samen met de client en zijn omgeving welke aanpassingen helpen om storende prikkels te dempen en/of te verminderen. Verder kan het ook voorkomen dat de informatieverwerking trager verloopt. De ergotherapeut leert de cliënt en de omgeving hiermee om te gaan.

Werkhervatting
Werk zal in de revalidatie een belangrijk onderdeel gaan worden. Een grote groep cliënten die COVID-19 heeft doorgemaakt is jonger dan 65 jaar. Soms zal pas later in het revalidatietraject zicht zijn op de mogelijkheden en beperkingen om werk te kunnen hervatten. Er wordt geadviseerd om vroegtijdig aandacht voor arbeid te hebben en de cliënt inzicht te bieden in eigen mogelijkheden in de context van werk, wetgeving en instanties. Het versterken van zelfmanagement staat centraal in het opbouwen van belastbaarheid in werk en het waar nodig aanpassen van omstandigheden in de werksituatie.

Ondersteuning mantelzorger
Mantelzorgers leveren een wezenlijke bijdrage aan het herstel van de client. De copingstijl van de mantelzorger is van invloed op de wijze waarop zij omgaan met de situatie. Er zijn verschillende instrumenten om de belasting, copingstijl en behoeften van de mantelzorger in kaart te brengen. De interventies van de ergotherapeut richten zich onder meer op het stimuleren van eigen participatiewensen en daarnaast uit adviezen om de verzorging en begeleiding te verlichten.


Wanneer starten met de ergotherapiebehandeling?

Het RIVM gaat uit van het standpunt dat twee weken nadat de klachten zijn verdwenen, er geen risico meer is op besmetting mét inachtneming van de normale hygiënemaatregelen. Om veiligheidsredenen is het gewenst om de eerste zittingen te laten plaatsvinden via videobellen. Zo kan de ergotherapeutische zorg op afstand toch snel afgestemd worden. Tijdens het videobellen zal de intake plaatsvinden en worden de mogelijkheden en beperkingen omtrent het dagelijks functioneren verder in kaart gebracht middels vragenlijsten. Vervolgens wordt samen met u het vervolgtraject bepaald.

AGB code zorgverlener: 88-000591
AGB code praktijk: 88-(0)51164
KP nummer: 79906548390
KvK nummer: 30265543