Werkwijze algemeen

Aanmelding / intake

De noodzaak voor ergotherapie wordt vaak gesignaleerd door de leerkracht, hulpverlener en/of ouder(s). U kunt uw kind telefonisch, via de website of via de mail aanmelden.
Na de aanmelding is er contact om te bespreken wat de hulpvraag is en wordt beoordeeld of ergotherapie een toegevoegde waarde kan hebben.
Leerlingen die in het basisonderwijs op Maupertuus instromen worden eenmalig gescreend door de ergotherapeut om te bekijken of er een indicatie is voor ergotherapie. De bevindingen uit de screening worden met u besproken. Een eventueel behandeltraject zal daarna opgestart worden.

Analyseren van hulpvraag en behandelplan

Wanneer ergotherapie geïndiceerd is, zal in overleg met u en uw kind de behandeling opgestart worden. Voor ergotherapiebehandeling is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig (zie verwijzing/vergoeding).
De behandeling start met een uitgebreide observatie en/of het afnemen van testen waarbij in kaart wordt gebracht wat het onderliggende probleem van de hulpvraag is. Daarnaast wil ik u en indien van toepassing de leerkracht vragen om een vragenlijst in te vullen.
Indien er een screening heeft plaatsgevonden, zoals bij de nieuwe basisschoolleerlingen van Maupertuus, dan wordt met u besproken of en welk aanvullend onderzoek nodig is voor het verder analyseren van de hulpvraag.
De bevindingen worden verwerkt in een verslag met daarbij een voorstel voor een behandelplan.

Behandelperiode

Gedurende de behandelperiode worden de activiteiten spelenderwijs en zo praktisch mogelijk aangeboden. Een kind leert immers het snelst wanneer het iets als spel ervaart.

Tijdens de behandeling worden vaardigheden aangeleerd of verbeterd. Ook kan er voor gekozen worden om een kind te leren activiteiten op een andere manier uit te voeren. Indien het nodig is worden hulpmiddelen en/of aanpassingen geadviseerd en beidt de ergotherapeut ondersteuning bij de aanvraag hiervan.

Om de geleerde vaardigheden zo goed mogelijk toe te passen in de praktijk, vind ik het erg belangrijk om de omgeving van het kind nauw te betrekken bij de behandeling. Het is daarom gewenst om regelmatig contact te houden met ouders en leerkracht. Zo wordt de behandeling afgestemd op de thuis- en/of schoolsituatie.

De individuele behandelsessies duren 30 minuten. Er kunnen adviezen en indien van toepassing huiswerkoefeningen meegegeven worden voor in de klas of thuis. Dit zal het effect van de behandeling vergroten. De groepsbehandelingen verschillen in tijdsduur. Dit zal voorafgaand met u besproken worden.

De behandelperiode wordt tussendoor en bij het afsluiten van de therapie geëvalueerd.

  • 06 16722432
  • info@ergotherapieverheesen.nl
  • Horstlaan 2
  • 3971 LC
  • Driebergen
Dag Tijd
Maandag 08:30 - 17:00
Woensdag 08:30 - 17:00
Vrijdag 08:30 - 17:00
AGB code zorgverlener: 88-000591
AGB code praktijk: 88-(0)51164
KP nummer: 79906548390
KvK nummer: 30265543