Privacyverklaring

Ergotherapiepraktijk M. Verheesen beschermt uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beschrijft hoe de praktijk omgaat met uw persoonsgegevens en eventueel dat van uw kind.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u hiermee terecht bij Marloes Verheesen, eigenaar van Ergotherapiepraktijk M. Verheesen. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@ergotherapieverheesen.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 06-16722432.

Ergotherapiepraktijk M. Verheesen houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat de therapeut in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Hiervoor vraagt de therapeut altijd vooraf uw toestemming;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop kan wijzen en deze respecteert.

Welke gegevens verzamelt de praktijk en met welke doelen?

Ergotherapiepraktijk M. Verheesen verwerkt uw persoonsgegevens en eventueel  dat van uw kind voor de volgende doelen:

 • het leveren van de ergotherapeutische behandeling in de praktijk, op school of aan huis;
 • het declareren van de geleverde ergotherapeutische zorg;
 • ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ergotherapiepraktijk M. Verheesen de volgende persoonsgegevens van u of over uw kind vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres(sen);
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN nummer;
 • ID- of paspoortnummer;
 • Naam huisarts/andere zorgverleners;
 • Medische gegevens;
 • Schoolgegevens van uw kind.

De behandelovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens.

Minderjarigen
Ergotherapiepraktijk M.Verheesen verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verwerking gegevens en beveiliging

Ergotherapeutische verslaglegging
Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Deze dossiers worden bewaard in een afgesloten kast binnen de praktijk. De behandelend ergotherapeut heeft wettelijk een dossierplicht.

Rapportages naar verwijzers worden altijd via de post verzonden of persoonlijk aan u meegeven. Een onderzoeksverslag zal persoonlijk aan u worden meegegeven.

Financiële administratie
Uw gegevens worden gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren. U ontvangt een factuur via de mail in een pdf bestand.

Website en digitaal communiceren

De website van Ergotherapiepraktijk M. Verheesen maakt gebruik van een beveiligde verbinding. Om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn, wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Het mailverkeer verloopt via het mailadres van de praktijk en voldoet aan beveiligde SSL verbinding.
Om op een veilige manier te kunnen communiceren met ouders en leerkrachten werkt Ergotherapiepraktijk M. Verheesen met de app Siilo.
Een beveiligd digitaal netwerk tussen o.a. medische professionals.

Kwaliteitsdoeleinden
Voor studie of kwaliteitsdoeleinden kunnen gegevens uit de praktijk nodig zijn. Hiervoor wordt altijd voorafgaand om uw toestemming gevraagd. In beide gevallen worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

Bewaartermijn

Ergotherapiepraktijk M. Verheesen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Volgens de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens in het kader van een behandeling 15 jaar. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

De fiscale bewaartermijn voor declaraties en facturen is 7 jaar.

Geheimhouding

Ergotherapiepraktijk M. Verheesen gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet aan derden worden verstrekt behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Dit geldt tevens voor de stagiaires ergotherapie.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • u hiervoor (schriftelijk) toestemming heeft gegeven;
 • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld uw huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
 • er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld;
 • de ergotherapeut daartoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Uw rechten

U kunt de gegevens, die Ergotherapiepraktijk M. Verheesen van u en uw kind registreert, te allen tijde inzien en rectificeren. Wanneer u wenst dat de gegevens worden vernietigd, dan kunt u dat schriftelijk aangeven. Ergotherapiepraktijk M. Verheesen heeft die schriftelijke verklaring nodig i.v.m. de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, rectificatie of vernietiging van gegevens door u is gedaan, vraagt Ergotherapiepraktijk M. Verheesen u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U zult binnen vier weken reactie krijgen op uw verzoek.

U kunt tevens bezwaar tot overdragen van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers of anderszins aan de praktijk bekend maken.

Klachten

Ergotherapiepraktijk M.Verheesen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 0616722432 of via info@ergotherapieverheesen.nl. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact opnemen. Komt de therapeut er samen met u niet uit dan is dat natuurlijk vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Ergotherapiepraktijk M.Verheesen is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan persoonlijk op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Deze verklaring is aangepast op 7 mei 2020
AGB code zorgverlener: 88-000591
AGB code praktijk: 88-(0)51164
KP nummer: 79906548390
KvK nummer: 30265543